tyle już trwa budowa
domu zeroenergetycznego

Wzrastające koszty nośników energii każą kłaść szczególny nacisk na skuteczne podejmowanie działań służących poprawie standardu energetycznego budynków, przez wprowadzenie zdecydowanych instrumentów polityki zrównoważonej, takich jak budynki o zapotrzebowaniu na energię bliskie zeru.

Polityka zrównoważonego budownictwa ukierunkowana jest na podejmowanie działań skutecznie ograniczających zużycie energii oraz wzmacniających funkcjonowanie istniejących rozwiązań przy wiodącym udziale sektora publicznego i prywatnego, którego podstawowym zadaniem będzie budowa domów w technologiach niskoenergetycznych oraz zeroenergetycznych oraz propagowanie rozwiązań w tym zakresie, z jednoczesnym uwzględnieniem poziomu optymalnego kosztowo.

czytaj więcej...

Do oceny energetycznej budynku stosowane są trzy wskaźniki określające roczne zużycie następujących rodzajów energii:

  • netto - En, czyli rozpraszanej do otoczenia budynku na drodze przenikania przez przegrody lub na ogrzanie powietrza wentylacyjnego, dostarczonej do budynku w postaci nośników energii, takich jak gaz, olej opałowy lub węgiel oraz ciepła z sieci ciepłowniczych i energii elektrycznej - Ed ; w bilansie energii dostarczanej nie jest uwzględniana energia otoczenia wykorzystywana w budynku, 
  • pierwotnej - Ep, czyli nośników energii przed pierwszym przetworzeniem energetycznym odniesione do 1 m2 ogrzewanej powierzchni budynku.

W obliczeniach energii  dostarczonej do budynku uwzględniane są wszystkie straty energetyczne w instalacjach, natomiast nie jest uwzględniana energia pobierana ze środowiska zewnętrznego oraz sprawności procesów transformacji i przesyłu energii odbywających się poza granicami budynku.

czytaj więcej...

Zrównoważony rozwój, doktryna, która powstała pod koniec lat 80-tych XX wieku, obecnie coraz bardziej dominuje w obowiązującym i planowanym modelu rozwoju państw i ich mieszkańców. Istnieje kilka definicji ją obrazujących, a ich główna idea sprowadza się do wymogu takiego gospodarowania obecnymi zasobami, aby zachować naturę w niezmienionym stanie dla przyszłych pokoleń, przy jednoczesnym zapewnieniu dobrobytu i komfortu społeczeństw oraz ich rozwoju.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju to „rozwój, który zabezpiecza potrzeby współczesnych bez ograniczania realizacji potrzeb przyszłych pokoleń”.

czytaj więcej...

...zrównoważone budownictwo zaczyna się już w fazie projektowej i doboru materiałów.

Chodzi o to, aby łatwo bez nadmiernych nakładów zmieniać funkcje budynku i jego pomieszczeń, a po rozbiórce odzyskać jak najwięcej elementów. Pozostałe zaś mają szybko się rozłożyć. Postawę “zrównoważoną” powinno charakteryzować właśnie podejście trójetapowe... Odnosi się to do każdego etapu “życia” domu.

czytaj więcej...