Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Warszawa a przedmiot podatku od towarów i usług

2019-03-13

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Warszawa https://www.lokum.waw.pl/oferta/zarzadzanie-i-administrowanie-nieruchomosciami/ a przedmiot podatku od towarów i usług


Przedmiot podatku od towarów i usług jest to sytuacja faktyczna lub prawna, której wystąpienie u danego podmiotu rodzi obowiązek podatkowy. Jedną z podstawowych cech tego podatku, jaką jest jego powszechność, należy rozumieć przede wszystkim w aspekcie przedmiotowym. Regułę stanowi bowiem współcześnie łączenie opodatkowania z wszelkimi postaciami ruchu (obrotu) towarów lub świadczenia usług, gdzie warto jest z skorzystać z zarządzanie i administrowanie nieruchomościami w Warszawie. Niejednokrotnie prawodawca konstruuje swoiste pojęcie obrotu czy też określonych czynności obrotu (np. dostawa towarów, nabycie towarów) ze względu na zamiar objęcia przedmiotem opodatkowania jak najszerszego kręgu zjawisk gospodarczych. Generalną zasadą jest bowiem, ażeby każdy akt obrotu został poddany opodatkowaniu, nawet jeżeli jest to tylko przekazanie albo zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników.


Podatek VAT w swym końcowym efekcie obciąża konsumpcję, co powoduje, że poprzedzające ją obroty są obciążone przejściowo, zasadniczo w celu rzeczywistego obciążenia konsumpcji. Powoduje to znaczne rozszerzenie jego zakresu przedmiotowego, zważywszy na różnorodność sytuacji faktycznych oraz prawnych związanych z samym wytworzeniem towaru i jego dotarciem do finalnego konsumenta. Zakresem przedmiotowym podatku od towarów i usług objęte są także usługi. 

W przepisach art. 8 ustawy o VAT przyjęto niejako negatywną definicję usług. Przez świadczenie usług rozumie się bowiem każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT w odniesieniu o sprawdzenie zarządzanie i administrowania nieruchomości w stolicy.


Przedmiotem opodatkowania w podatku od towarów i usług jest również wszelkiego rodzaju zamiana. Opodatkowanie zamiany wynika z zakresu przedmiotowego podatku od towarów oraz usług, który obejmuje, zgodnie z art. 5 ustawy o VAT, odpłatną dostawę towarów. Będzie nią bez wątpienia zamiana, gdyż podatnik otrzymuje w tym przypadku towar w zamian za wynagrodzenie w postaci przekazania mu przez drugą stronę czynności prawnej towaru lub usługi. Zamiana dotyczy nie tylko rzeczy, ale również usług, w tym także zamiany usługi na towar i towaru na usługę


Podstawowe znaczenie dla określenia zakresu przedmiotowego podatku od towarów i usług ma przepis art. 5 ustawy o VAT. Zakreśla on generalnie granice przedmiotowe opodatkowania. Zgodnie z jego treścią podatkowi podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Opodatkowaniu podlegają również towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów w przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej albo zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu