Nosidełko dla dziecka! Co na to żłobki?

2019-01-24

Nosidełko dla dziecka a placówki opieki dla dzieci


Obecność żłobków i przedszkoli posiada niebagatelne znaczenie zarówno w rozwiązywaniu problemów opieki nad dziećmi małymi( pracujących rodziców) jak i ze względów pedagogicznych i kulturowych. Formy opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci małych, wśród których najbardziej znacząca rola przypada żłobkom i przedszkolom, posiada długoletnią tradycję ukierunkowaną na nosidełko dla dziecka https://tulsie.pl/kategoria-produktu/nosidelka/.


Pierwszym okresem rozwoju wychowania przedszkolnego w Polsce po II wojnie światowej są lata 1945-1950. Po zakończonej wojnie w 1945 roku, w Łodzi, miał miejsce Ogólnopolski Zjazd Oświatowy, na którym to wysunięto postulat dotyczący obowiązkowego wychowania przedszkolnego, wdrażanego etapami w co najmniej dwuletnich przedszkolach dla pięcio-i sześciolatków, gdzie rodzice wcześniej rozważali nosidełko dla dziecka.Wydana instrukcja resortu oświaty (również w tym samym roku ) zalecała zaś tworzenie przedszkoli dla dzieci w szerszych ramach wiekowych, bo od 4 do 7 lat. Celem tych placówek było stworzyć warunki dla wszechstronnego rozwoju, przygotować do życia w społeczeństwie oraz spełnić obowiązek szkolny ukierunkowany na wcześniejsze nosidełko dla dziecka.


 W wcześniejszych latach minister oświaty wydał rozporządzenie o dziewięciogodzinnym dniu pracy w przedszkolu. Edukacja przedszkolna nabrała charakteru celowej i planowanej działalności, powiązanej z przemianami ustrojowymi państwa. Jednocześnie władze oświatowe zaczęły rozszerzać sieć przedszkoli. Przy szkołach podstawowych (od roku 1958 ), zaczęły powstawać ogniska przedszkolne i przedszkola , które pracowały 2-3 razy w tygodniu tylko, ale tylko w godzinach popołudniowych. Kolejna Ustawa ( w 1961 roku ) o rozwoju oświaty i wychowania ustanowiła, że do przedszkola można już przyjmować dzieci od 3 roku życia do rozpoczęcia jego edukacji w szkole, gdzie pedagodzy często zastanawiają się nad zakupem nosidełko dla dziecka. Cel zaś został określony jako dążenie do wszechstronnego rozwoju dziecka, przygotowanie go do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz zapewnienie wsparcia (pomocy ) pracującym rodzicom w opiece wychowawczej nad ich maluchami. Rezultatem tej Ustawy było opracowanie( w 1963 roku ) programu wychowania przedszkolnego, i (w 1965 roku ) statutu przedszkola. Następny wydany program ( 1973) dążył do zbliżenia systemu wychowania do systemu nauki początkowej. Dzięki funkcjonowaniu przedszkoli całodziennych, osiemnastogodzinnych ognisk wychowawczych i trzydziestogodzinnych oddziałów przedszkolnych zaczęto upowszechniać wychowanie przedszkolne obejmujące dzieci przedszkolne ( od 1977 roku ). W tym samym czasie wydano również Szkolny program pracy wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi sześcioletnimi. Miał on na celu wyrównywanie startu szkolnego dzieci oraz zapewnienie ciągłości współdziałania szkoły i przedszkola, jeżeli chodzi o nosidełko dla dziecka.


Pamiętajmy, że pierwsze lata powojenne w oświacie polskiej były okresem niezwykle dynamicznym. Z jednej strony mieliśmy nową władzę, która dążyła do pełnej legalizacji swojego istnienia, z drugiej zaś wykształconych przed wojną i pamiętających wartości II Rzeczypospolitej nauczycieli, dla których nowe uwarunkowania często były nie do zaakceptowania. Poza zagadnieniami związanymi z rozwojem sieci żłobków i przedszkoli także miały miejsce zmiany o charakterze organizacyjnym i finansowym ukierunkowanych również na nosidełko dla dziecka. Ogólnie ujmując, zagadnienia te wyrażały się m.in. w zmniejszaniu liczby organizatorów placówek wychowania przedszkolnego i wzrostem udziału budżetu państwa jako źródła finansowania. Aczkolwiek zmiana zasad finansowania żłobków i przedszkoli z jednostek budżetowych na zakłady budżetowe spowodowała większą elastyczność w przedmiocie gospodarowania, a w tym także udziału odpłatności rodziców. W międzyczasie kształtowała się nowa rzeczywistość oświatowa w kraju, która pełna była przewartościowań w zakresie pożądanych wzorców i ideałów. Zmiany społeczne i polityczne, dokonane w Polsce w latach 90-tych , wywarły istotny wpływ na cały system edukacji, w tym również na wychowanie przedszkolne odnoszące się niekiedy do nosidełko dla dziecka. Powstało wiele autorskich programów, w których zaproponowano nowe, niekonwencjonalne rozwiązania metodyczne i organizacyjne, które pozwalają pedagogom na poszukiwanie właściwych rozwiązań właściwych dla dzieci w danym okresie rozwoju.