Kredyt pod zastaw mieszkania a fundusze

2019-01-11

Kredyt pod zastaw mieszkania! Co w tym aspekcie warto wiedzieć o funduszach?


Ustawa definiowała fundusze powiernicze jako: wyodrębnioną finansowo, wspólną masę majątkową uczestników o zmiennej wartości i stałym przeznaczeniu gospodarczym zarządzaną przez Towarzystwo funduszy powierniczych. Fundusze powiernicze pełniły funkcje zbiorowego lokowania środków na rynku kapitałowym. Nie posiadały osobowości prawnej, a były zarządzane przez Towarzystwo działające w postaci spółki akcyjnej. Fundusze powiernicze, tworzone były przez kampanie inwestycyjne, domy maklerskie i banki. Fundusze służyły do zbiorowego lokowania środków pieniężnych w różne papiery wartościowe. Pośród funduszy powierniczych możemy wyszczególnić dwa rodzaje: fundusze otwarte i zamknięte. Ma to swoje odniesienie, jeżeli chodzi o kredyt pod zastaw mieszkania http://www.actum-finanse.pl/oferta/szczegoly/flagowa-pozyczka-actum.


Fundusz jest tworzony przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. TFI, będące organem funduszu, zarządza nim i reprezentuje w kontaktach z osobami trzecimi. Wraz z dokonaniem wpłaty do funduszu, inwestorzy otrzymują w zależności od rodzaju funduszu, jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne ukierunkowane niekiedy na kredyt pod zastaw mieszkania. Zmiany wartości jednostek lub certyfikatów, które można na bieżąco obserwować i badać w prasie lub na internetowych stronach finansowych ukazują, jak fundusze wpływają na wartość zainwestowanych środków. Rezultatem inwestycji jest zbycie jednostek uczestnictwa funduszowi lub sprzedaż certyfikatów na giełdzie. Fundusze te emitują certyfikaty inwestycyjne. Są to papiery wartościowe, których liczba jest stała i może się zmieniać tylko w przypadku nowych emisji. Fundusze zamknięte mogą także w rozszerzonym zakresie skorzystać z kredytów i pożyczek bankowych, których limit ten wynosi 50% wartości aktywów netto funduszu. Katalog lokat funduszu zamkniętego jest dużo szerszy niż w funduszach otwartych i obejmuje on między innymi prawa własności do nieruchomości gruntowych oraz budynków i lokali w odniesieniu do kredyt pod zastaw mieszkania.


Wyższe są także limity koncentracji aktywów. Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte są traktowane jako forma pośrednia między funduszem zamkniętym a funduszem otwartym. Katalog lokat funduszu specjalistycznego jest szerszy w stosunku do fundusz otwartych, ale nie co węższy niż w przypadku funduszu zamkniętego. Fundusze specjalistyczne mogą także korzystać z kredytów i pożyczek bankowych, których limit wynosi nieprzekraczalnie 30% wartości aktywów netto funduszu, jeżeli chodzi o kredyt pod zastaw mieszkania. Podział funduszy według prowadzonej polityki inwestycyjnej jest omawiany poniżej. Wyróżnia się określone kategorie funduszy. Wskazuje się zatem, że wszelkie fundusze rynku pieniężnego ich koncepcją jest inwestowanie w instrumenty, takie jak krótkoterminowe papiery dłużne innych emitentów oraz bony skarbowe. Krótkie terminy lokat tych funduszy sprawiają, że specjalizują się one najmniejszym ryzykiem wahań jednostki uczestnictwa i są w stanie bezpośrednio konkurować z ofertą depozytową banków ukierunkowanych na kredyt pod zastaw mieszkania.


Fundusze rynku pieniężnego są w Polsce instytucją o bardzo krótkiej tradycji, ponieważ pierwszy taki rodzaj funduszu powstał dopiero w 1997 r.. W kilku krajach uczestnicy funduszy rynku pieniężnego posiadają dostęp do swoich wkładów pieniężnych za pośrednictwem kart płatniczych lub czeków. W przyszłości jest możliwa taka opcja, że polskie fundusze zaproponują uczestnikom tego rodzaju udogodnienia. Następnie warto ukazać, że pewne fundusze obligacji inwestowane są głównie w papiery wartościowe, które posiadają stały dochód, taki jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i władze samorządowe. Lokaty w funduszach obligacji obciążone są mniejszym ryzykiem w porównaniu z funduszami akcyjnymi, ale także w tym przypadku możliwe są okresowe wahania wartości jednostek uczestnictwa. Wahania te są wynikiem przede wszystkim ceny papierów dłużnych, która zmienia się przeciwnie do zmian rynkowych stóp procentowych. W tych funduszach ryzyko obligacji rośnie, z chwilą gdy w jego portfelu przeważają instrumenty o znacznie dłuższym terminie do wykupu, jeżeli chodzi o kredyt pod zastaw mieszkania. Pewne fundusze zrównoważone inwestowane są zarówno w akcje, jak i instrumenty dłużne. Tak więc udział akcji w portfelu takiego funduszu zrównoważonego wynosi od 40% do 60%. Fundusze zrównoważone nie stanowią bowiem jednolitej grupy. 


Do takiej grupy można zaliczyć także fundusze stabilnego wzrostu, w tym przypadku udział akcji w portfelu jest niższy więc nie przekracza 40%. Większość funduszy stabilnego wzrostu przybiera formę specjalistycznych funduszy otwartych, których oferta jest dostosowana do potrzeb uczestników III filara zreformowanego systemu emerytalnego. Fundusze zrównoważone stanowią podstawową grupę funduszy hybrydowych. Prócz funduszy zrównoważonych, których celem jest lokowanie w akcje i instrumenty dłużne, do tej kategorii zaliczamy również inne fundusze o znacznie złożonej konstrukcji portfela ukierunkowanego na kredyt pod zastaw mieszkania. Przykładem takiego portfela przedstawiają zamknięte fundusze gwarantowane, które charakteryzują się oznaczonym terminem likwidacji, tu bowiem inwestor ma pewność uzyskania co najmniej określonej w statucie kwoty. Portfel takiego funduszu gwarantowanego składa się głównie z dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów pochodnych.


Należy mieć jednocześnie na uwadze, iż fundusze stabilnego wzrostu – inwestują do 40 proc. aktywów w akcje i instrumenty o podobnym charakterze, natomiast pozostałą ich część aktywów lokują w papiery dłużne. W tym przypadku stopy zwrotu funduszy stabilnego wzrostu są zazwyczaj niższe niż funduszy zrównoważonych, cechuje je natomiast niższy poziom ryzyka utraty kapitału . Co za tym idzie wszelkie fundusze z ochroną kapitału, gdzie główną zasadą polityki inwestycyjnej jest zatem zabezpieczenie przed owym spadkiem wartości jednostki uczestnictwa poniżej określonego poziomu przez alokowanie portfela inwestycyjnego w udziałowe papiery wartościowe, jak i również instrumenty pochodne oraz papiery wartościowe o stałym dochodzie ukierunkowanym niekiedy na kredyt pod zastaw mieszkania.


Warto również ukazać, że fundusze aktywnej alokacji. W odróżnieniu od funduszy zrównoważonych i stabilnego wzrostu udział akcji i obligacji w funduszach aktywnej alokacji nie jest ściśle określony stałym poziomem, natomiast może zmieniać się w szerokich przedziałach. Na oczekiwane zyski jak i na ryzyko inwestycyjne funduszy aktywnej alokacji wpływa koniunktura, która panuje na danym rynku giełdowym. Dobrze prosperujące fundusze mogą osiągać wyższe zyski niż zrównoważone w przypadku wzrostów na giełdzie i notować mniejsze straty niż fundusze stabilnego wzrostu w przypadku dekoniunktury. 


Następnie na uwagę zasługują fundusze akcyjne, których to celem jest w szczególności inwestowanie w akcje spółek które zostały dopuszczone do publicznego obrotu. Polityka inwestycyjna funduszy akcyjnych może być mniej lub bardziej agresywna i zróżnicowana. Najbardziej agresywne fundusze inwestują w akcje, które dają możliwość pozyskania jak największych zysków kapitałowych. Natomiast fundusze o polityce inwestycyjnej są kierowane na bieżące dochody, lokują w znacznym stopniu w akcje spółek o ugruntowanej pozycji i wysokich okresowych dywidendach. Wśród funduszy akcyjnych oddzielną kategorię stanowi też fundusz indeksowy, w tym przypadku skład portfela odzwierciedla konstrukcję określonego indeksu giełdowego ukierunkowanego na kredyt pod zastaw mieszkania. Działają także fundusze sektorowe, których specyfiką jest inwestowanie w określonym sektorze rynku akcji. W oparciu o zmienną i trudną do przewidzenia koniunkturę na rynku akcji większe znaczenie nabiera możliwość aktywnego i efektywnego zarządzania. 

Chodzi tutaj o to by posiadać na własność akcje, tylko wtedy kiedy panuje dobra koniunktura, oraz aby ich nie posiadać wtedy gdy koniunktura nie jest zbyt dobra. Tą politykę realizują fundusze aktywnej alokacji aktywów, one bowiem łączą w sobie najlepsze posiadane cechy funduszy akcyjnych oraz funduszy bezpiecznych. Decyzja o tym kiedy warto zainwestować na rynku podejmowany jest przez zespół wykwalifikowany i doświadczonych specjalistów. Wielką zaletą tego rodzaju funduszy jest fakt taki, że uczestnik nie musi podejmować takich decyzji jak: czy warto zainwestować w akcje czy też zrezygnować - te decyzję bowiem podejmują za niego wyuczeni specjaliści. Kolejnym podziałem funduszy inwestycyjnych jest podział  ze względu na zasięg geograficzny inwestycji, jak i również w aspekcie kredyt pod zastaw mieszkania.